Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sensitief Coachen voor diensten bestaande uit coaching/begeleiding/trainingen en opleidingen.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zijn van Sensitief Coachen.
1.2 Sensitief Coachen: de eenmanszaak van Jolanda Riedijk, gevestigd te (4611HC) Bergen op Zoom aan ZuidZijde Haven 39a en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58820530. Onder Sensitief Coachen zijn mede inbegrepen alle gevoerde handelsnamen, evenals de Academy van Sensitief Coachen (www.sensitief-coachen-academy.nl).
1.3 Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords. De diensten kunnen onder meer bestaan uit: een persoonlijk coaching traject, opleiding, cursus, training, individuele begeleiding van leerlingen.
1.4 Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Sensitief Coachen een schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van diensten of leveren van producten heeft gesloten.
1.5 Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt of gebruik maakt van een van de diensten van Sensitief Coachen.
1.6 Licentieovereenkomst of certificaat: de overeenkomst die recht geeft op gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten van Sensitief Coachen.
1.7 Licentiegever: Sensitief Coachen.
1.8 Licentienemer/deelnemer: degene die het recht heeft verkregen om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten van Sensitief Coachen.
1.9 Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
1.10 Verwerken van persoonsgegevens: o.a. het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, raadplegen, opvragen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, uitwissen, vernietigen;

ARTIKEL 2. ALGEMEEN
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sensitief Coachen en een Opdrachtgever waarop Sensitief Coachen deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sensitief Coachen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de Licentieovereenkomst/het certificaat tussen Sensitief Coachen als licentiegever en Sensitief Coachen als licentienemer/deelnemer.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Sensitief Coachen en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in de context van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de context van deze Algemene Voorwaarden.
2.6 Daar waar gesproken wordt over “Opdrachtgever” dient daar waar het van toepassing is, tevens “Deelnemer” of “Licentienemer” gelezen te worden.
2.7 Daar waar gesproken wordt over “Sensitief Coachen” dient tevens “Sensitief Coachen” gelezen te worden.

ARTKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle aanbiedingen zijn, zowel schriftelijk als mondeling, steeds vrijblijvend.
3.2 De Sensitief Coachen zal de overeenkomst met de Opdrachtgever schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever sturen. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst binnen uiterlijk 14 (veertien) dagen na dagtekening bij de Sensitief Coachen is. Aanvullende of gewijzigde afspraken na ondertekening zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
3.3 Meerwerk zal Sensitief Coachen afzonderlijk in rekening brengen. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Sensitief Coachen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sensitief Coachen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde.
4.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sensitief Coachen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sensitief Coachen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sensitief Coachen zijn verstrekt, heeft Sensitief Coachen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sensitief Coachen zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Sensitief Coachen de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Sensitief Coachen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

ARTIKEL 6. ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER
6.1 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren, onder de voorwaarden zoals genoemd in deze algemene voorwaarden.
6.2 Bij annulering door de Opdrachtgever is hij verplicht alle door Sensitief Coachen en door hem ingeschakelde derden, reeds gemaakte kosten volledig te voldoen.
6.3 De annuleringskosten voor zowel de overeengekomen diensten als producten bedragen:
– in de periode tot 30 dagen voor het aanvangsmoment 50% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht;
– in de periode tussen 30 dagen en tot 14 dagen voor het aanvangsmoment 75% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht;
– in de periode van 14 dagen voor het aanvangsmoment of op de dag van de training of coaching, 100% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht;
6.4 In geval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding, training of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de opleiding, training of coaching deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

ARTIKEL 7ANNULERING DOOR SENSITIEF COACHEN
7.1 Sensitief Coachen heeft in geval van een training met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een training te annuleren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze Opdrachtgever aan Sensitief Coachen betaalde bedrag.
7.2 Sensitief Coachen heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.
7.3 Sensitief Coachen gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang, annulering of verzetten van de training.

Artikel 8. COMMUNICATIE
8.1 De Opdrachtgever van een training In company zal Sensitief Coachen steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Sensitief Coachen noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
8.2 Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever Sensitief Coachen apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Sensitief Coachen aan de Opdrachtgever ter kennis brengt.
8.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zal Sensitief Coachen de Opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 9. WIJZIGINGEN
9.1 Hoewel Sensitief Coachen een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend zal overwegen, is Sensitief Coachen tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
9.2 Instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
9.3 Sensitief Coachen instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering.
9.4 Meerwerk en extra diensten worden door Sensitief Coachen steeds volgens de op dat moment geldende tarieven aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Sensitief Coachen behoudt zich het recht voor om de Opdrachtgever de door Sensitief Coachen gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur-uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

ARTIKEL 10. PRIJS
10.1 De prijzen van Sensitief Coachen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld.
10.2 Indien de Opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Sensitief Coachen toch het recht BTW in rekening te brengen.

ARTIKEL 11. BETALING
11.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Sensitief Coachen anders is aangegeven, dient betaling van de door Sensitief Coachen geleverde diensten en/of producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Trainingen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.
11.2 De betaling van een training met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.
11.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, als bedoeld in lid 1, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
11.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
11.5 Indien de betalingen voor de individuele begeleiding van leerlingen binnen het onderwijs uitblijven, kan Sensitief Coachen ook de keuze maken om de individuele begeleiding van leerlingen tijdelijk op te schorten totdat de Opdrachtgever aan de betaling heeft voldaan.

ARTIKEL 12. AUTEURSRECHT
12.1 Het auteursrecht op de door Sensitief Coachen uitgegeven brochures en het project- en trainingsmateriaal berust bij Sensitief Coachen, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sensitief Coachen zullen door de Opdrachtgever/deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

ARTIKEL 13. LICENTIEOVEREENKOMST
13.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, behoren uitsluitend bij Sensitief Coachen.
13.2 Licentienemer verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die in de Licentieovereenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Voor het overige zal licentienemer de verkregen materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.
13.3 Het is licentienemer niet toegestaan om materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de sensitief-coaching poppen, na te maken of wijzigingen daarop te maken.
13.4 De licentieovereenkomst met deelnemer is altijd persoonlijk en niet overdraagbaar.
13.5 Licentiegever heeft het recht de hoogte van de licentiefee na afloop van de overeengekomen looptijd, aan te passen.

Artikel 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM
14.1 Het is niet toegestaan om trainingsmaterialen te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen anders dan via de overeengekomen dienstverlening via Sensitief Coachen.
14.2 Indien de Opdrachtgever of deelnemer in strijd handelt met hetgeen bepaalt in de artikelen 12, 13 of 14 zijn zowel de Opdrachtgever als de deelnemer individueel, geheel naar keuze van Sensitief Coachen, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,00 en een aanvullende boete van € 250,00 per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1 Sensitief Coachen beperkt haar aansprakelijkheid tot schadevergoeding jegens Opdrachtgever tot die gevallen waarin de Opdrachtgever bewijst dat diens schade is veroorzaakt door grove schuld of ernstige nalatigheid van Sensitief Coachen.
15.2 Indien Sensitief Coachen aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten de Opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sensitief Coachen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Sensitief Coachen toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
15.3 Sensitief Coachen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsschade.
15.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sensitief Coachen.
15.5 Opdrachtgever vrijwaart Sensitief Coachen voor vorderingen van derden wegens schade veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Sensitief Coachen onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
15.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van de door Sensitief Coachen, aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken.
15.7 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt een verjaringstermijn van één jaar.

ARTIKEL 16. OVERMACHT
16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
16.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sensitief Coachen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sensitief Coachen niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van Sensitief Coachen worden daaronder begrepen.
16.3 Sensitief Coachen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) en tijdige nakoming verhindert, intreedt nadat Sensitief Coachen zijn verplichtingen had moeten nakomen.
16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

ARTIKEL 17. ONLINE TRAININGEN MINDSETPOPPEN
17.1 Sensitief Coachen biedt online trainingen aan met mindsetpoppen. De betaling van de training dient voorafgaand aan de uitvoerdatum door de opdrachtgever voldaan te zijn. Na aanschaf van de training ontvangt de Opdrachtgever een pakket met trainingsmaterialen (o.a. de mindsetpoppen) per post. Levering en transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
17.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever aan Sensitief Coachen kenbaar heeft gemaakt. Alle levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
17.3 Alle door Sensitief Coachen geleverde producten blijven eigendom van Sensitief Coachen tot het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Sensitief Coachen uit hoofde van enige met Sensitief Coachen gesloten overeenkomst tot het leveren van producten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
17.3 Sensitief Coachen behoudt zich het recht voor om de inhoud van online trainingen te allen tijde te wijzigen.
17.4 Sensitief Coachen behoudt zich het recht voor de Opdrachtgever per direct de toegang tot een training te ontzeggen indien de Opdrachtgever de training op welke wijze dan ook verstoord, bijvoorbeeld indien aanwijzingen en/of instructies van Sensitief Coachen niet worden opgevolgd of indien de Opdrachtgever overlast veroorzaakt. In dit geval vindt er geen restitutie van betaling plaats.
17.5 De Opdrachtgever kan voor een online training inloggegevens van Sensitief Coachen ontvangen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan.
17.6 De opdrachtgever mag verkregen inlogcodes, e-books/werkboeken, mindsetpoppen en/of ander (trainings)materiaal voor een bij Sensitief Coachen afgenomen training nimmer aan derden verschaffen of doorsturen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruik van de geleverde trainingsmaterialen en het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van Sensitief Coachen en/of bij de uitvoering betrokken derde partijen. Op de aangeleverde methodes binnen de training en de mindsetpoppen rusten de intellectuele eigendomsrechten van Sensitief Coachen.
17.7 Bij een online training kan Sensitief Coachen gebruik maken van een platform van een derde. Sensitief Coachen kan niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
17.8 De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training. De training blijft te allen tijde eigendom van Sensitief Coachen. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de (online) training en eventuele (trainings)materialen beschikbaar zijn. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het (trainings)materiaal tijdig te bekijken.
17.9 Annulering van (online) trainingen is in principe niet mogelijk, tenzij anders in deze algemene voorwaarden bepaald of indien Sensitief Coachen reden ziet om anders met de Opdrachtgever overeen te komen. Sensitief Coachen sluit het herroepingsrecht (enkel van toepassing op consumenten) voor online trainingen uit, omdat de training binnen 14 dagen volledig aan de Opdrachtgever wordt geleverd. De Opdrachtgever, zijnde een consument, verklaart dat hij uitdrukkelijk afstand doet van het herroepingsrecht en de daarbij behorende bedenktermijn.

ARTIKEL 18. KLACHTENREGELING
18.1 Mocht u als Opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hierop. Sensitief Coachen streeft ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt de Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld.
18.2 Sensitief Coachen zal allereerst alle moeite doen om samen met Opdrachtgever het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend.

 ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILBESLECHTING
19.1 Op elke overeenkomst tussen Sensitief Coachen en de Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
19.2 Geschillen zullen in eerste instantie worden opgelost door middel van mediation. Partijen zullen zich inspannen om mee te werken aan de mediation. Indien mediation niet slaagt, zullen partijen zich wenden tot de burgerlijke rechter.
19.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en Sensitief Coachen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam. Sensitief Coachen blijft echter bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 20. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
20.1 Sensitief Coachen heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
20.2 Van toepassing is steeds die versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst
20.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van de Sensitief Coachen en zijn te allen tijde op te vragen bij de Sensitief Coachen.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OPLEIDINGEN

 ARTIKEL 21. DEFINITIES
1.1 Inschrijving: een door de Opdrachtgever ingestuurde en door Sensitief Coachen bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen Opdrachtgever en Sensitief Coachen;
1.2 Aanmelddatum: de datum waarop de Opdrachtgever zich heeft ingeschreven voor een opleiding;
1.3 Aanvangsdatum: de datum waarop de opleiding gestart is;
1.4 Opdrachtgever: een consument of bedrijf die bij Sensitief Coachen een of meerdere opleidingen afneemt.
1.5 Opleiding: een door Sensitief Coachen verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke klassikaal of In company gevolgd kan worden.

ARTIKEL 2. AANBOD OPLEIDING
2.1 Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

  1. wanneer de Opleiding start;
  2. de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
  3. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  4. de wijze van betaling.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Sensitief Coachen nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Sensitief Coachen. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die Sensitief Coachen met de Opdrachtgever sluit.
2.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:

ARTIKEL 3. INSCHRIJVING
3.1 Door in te schrijven voor de opleiding gaat de Opdrachtgever met Sensitief Coachen een overeenkomst aan voor de duur van de opleiding en verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
3.2 Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.
3.3 De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever Sensitief Coachen heeft bereikt, Sensitief Coachen de ontvangst daarvan heeft bevestigd en de betaling is ontvangen door Sensitief Coachen. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST
4.1 Bij inschrijving verbindt de Opdrachtgever zich aan Sensitief Coachen voor de duur van de gehele opleiding en verwacht Sensitief Coachen van de Opdrachtgever dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan Sensitief Coachen voor een goede planning en inroostering van trainers zorgen.

ARTIKEL 5. PRIJS
5.1 De kosten van de Opleiding, de betalingswijze en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie.
5.2 Voor bedrijven en instellingen kan vanuit Sensitief Coachen een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerk training. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de opleidingsinformatie op de website.
5.3 Alle door Sensitief Coachen genoemde bedragen zijn exclusief btw.

ARTIKEL 6. BETALING
6.1 De Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Sensitief Coachen stuurt de Opdrachtgever, zijnde een consument, een betalingsherinnering, waarna de Opdrachtgever binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Opdrachtgever ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Sensitief Coachen bij de Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
6.2 Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
6.3 De Opdrachtgever blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de Sensitief Coachen voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever.

ARTIKEL 7. HERROEPINGSRECHT
7.1 Indien de Opdrachtgever, zijnde een consument, mag de Opdrachtgever de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht).
7.2 De Opdrachtgever maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
7.3 Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door Sensitief Coachen heeft de Opdrachtgever nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. Sensitief Coachen betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal.
7.4 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert Sensitief Coachen de retourzending niet en is de Opdrachtgever verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door Sensitief Coachen te bepalen waardevermindering te vergoeden.

  1. Tot twee maanden voor aanvang is annulering kosteloos.
  2. Tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opleiding is 25% van het totale lesgeld verschuldigd.
  3. Van één maand tot 14 dagen voor de startdatum is 75% van het totale lesgeld verschuldigd.
  4. Binnen 14 dagen voor de start van de opleiding is 100% van het totale lesgeld verschuldigd.

ARTIKEL 8. ANNULERING VOOR AANVANG VAN DE OPLEIDING
8.1 Na het verstrijken van het herroepingsrecht, zoals omschreven in artikel 6, kan de Opdrachtgever de inschrijving met de volgende consequenties annuleren:
8.2 In geval van annulering voor de geplande startdatum heeft de Opdrachtgever het recht om kosteloos een andere kandidaat aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. Na aanvang van de opleiding is dit niet meer mogelijk.

ARTIKEL 9. UITVOERING VAN DE OPLEIDING
9.1 Sensitief Coachen heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Sensitief Coachen zich het recht voor een Aanvangsdatum voor een bepaalde locatie af te gelasten of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Opdrachtgever ontvangen hiervan tijdig bericht waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing.
9.2 Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet Sensitief Coachen er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal Sensitief Coachen Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht Bureau Sensitief Coachen hier enig voordeel van ondervindt.

ARTIKEL 10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
10.1 De intellectuele eigendomsrechten op door Sensitief Coachen geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Sensitief Coachen.

 ARTIKEL 11. AVG
11.1 De door de Opdrachtgever verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van Sensitief Coachen. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van Opdrachtgevers en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie.
11.2 Sensitief Coachen kan gegevens verstrekken aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van Opdrachtgevers, zoals coaches of docenten.
11.3 Opdrachtgevers beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. Sensitief Coachen houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.