Algemene voorwaarden

 Versie mei 2018 1 

Algemene Voorwaarden van Bureau Sensitief Coachen voor diensten bestaande uit coaching/begeleiding/trainingen en opleidingen. 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Bureau Sensitief Coachen. 

1.2 Bureau Sensitief Coachen: de eenmanszaak van Jolanda Riedijk, pedagoog en coach, gevestigd te (2993 PJ) Barendrecht aan de Markermeer 5 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58820530. 

1.3 Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords. De diensten kunnen onder meer bestaan uit: een persoonlijk coaching traject, opleiding, training, individuele begeleiding van leerlingen; 

1.4 Opdrachtnemer: Bureau Sensitief Coachen 

1.5 Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Bureau Sensitief Coachen een schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van diensten of leveren van producten heeft gesloten. 

1.6 Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt of gebruik maakt van een van de diensten van Bureau Sensitief Coachen 

1.7 Licentieovereenkomst: de overeenkomst die recht geeft op gebruik van de Intellectuele Eigendomsrechten van Bureau Sensitief Coachen. 

1.8Licentiegever: Bureau Sensitief Coachen 

1.9 Licentienemer: degene die het recht heeft verkregen om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten van Bureau Sensitief Coachen 

1.10 Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 1.11 Verwerken van persoonsgegevens: o.a. het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, raadplegen, opvragen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, uitwissen, vernietigen; Versie mei 2018 2 

ARTIKEL 2. ALGEMEEN 

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de Licentieovereenkomst tussen Bureau Sensitief Coachen als licentiegever en Opdrachtnemer als licentienemer. 

2.4 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden in de context van deze bepalingen. 

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de context van deze Algemene Voorwaarden. 

2.6 Daar waar gesproken wordt over “Opdrachtgever” dient daar waar het van toepassing is, tevens “Deelnemer” of “Licentienemer” gelezen te worden. 

2.7 Daar waar gesproken wordt over “Opdrachtnemer” dient tevens “Bureau Sensitief Coachen” gelezen te worden. 

ARTKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 

3.1 Alle aanbiedingen zijn, zowel schriftelijk als mondeling, steeds vrijblijvend. 

3.2 De Opdrachtnemer zal de overeenkomst met de Opdrachtgever schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever sturen. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst binnen uiterlijk 14 (veertien) dagen na dagtekening bij de Opdrachtnemer is. Aanvullende of gewijzigde afspraken na ondertekening zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.3 Meerwerk zal Opdrachtnemer afzonderlijk in rekening brengen. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen. 

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

3.6 Partijen komen overeen dat via elektronisch dataverkeer tot stand gekomen overeenkomsten tussen partijen bindend zijn. Versie mei 2018 3 

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde. 

4.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen 

ARTIKEL 5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen 

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

ARTIKEL 6. ANNULERING DOOR OPDRACHTGEVER 

6.1 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. 

6.2 Bij annulering door de Opdrachtgever is hij verplicht alle door Opdrachtnemer en door hem ingeschakelde derden, reeds gemaakte kosten volledig te voldoen. 

6.3 De annuleringskosten voor zowel de overeengekomen diensten als producten bedragen: 

– in de periode tot 30 dagen voor het aanvangsmoment 50% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht; 

– in de periode tussen 30 dagen en tot 14 dagen voor het aanvangsmoment 75% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht; 

– in de periode van 14 dagen voor het aanvangsmoment of op de dag van de training of coaching, 100% van de volledige hoofdsom zoals overeengekomen in de overeenkomst van opdracht; 

6.4 In geval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding, training of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de opleiding, training of coaching deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Versie mei 2018 4 

ARTIKEL 7. ANNULERING DOOR Bureau Sensitief Coachen 

7.1 Bureau Sensitief Coachen heeft in geval van een training met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een training te annuleren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze Opdrachtgever aan Bureau Sensitief Coachen betaalde bedrag. 7.2 Bureau Sensitief Coachen heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht. 7.3 Bureau Sensitief Coachen gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang, annulering of verzetten van de training. 

Artikel 8. COMMUNICATIE 

8.1 De Opdrachtgever van een training In company zal Bureau Sensitief Coachen steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Bureau Sensitief Coachen noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. 8.2 Indien is overeengekomen dat de Opdrachtgever Bureau Sensitief Coachen apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Bureau Sensitief Coachen aan de Opdrachtgever ter kennis brengt. 8.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de Opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten. 

ARTIKEL 9. WIJZIGINGEN 

9.1 Hoewel Bureau Sensitief Coachen een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend zal overwegen, is Bureau Sensitief Coachen tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. 9.2 Instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven. 9.3 Wanneer Bureau Sensitief Coachen instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. 

9.4 Meerwerk en extra diensten worden door Bureau Sensitief Coachen steeds volgens de op dat moment geldende tarieven aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Bureau Sensitief Coachen behoudt zich het recht voor om de Opdrachtgever de door Bureau Sensitief Coachen gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur-uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen. 

ARTIKEL 10. PRIJS 

10.1 De prijzen van Bureau Sensitief Coachen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. 10.2 Indien de Opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Bureau Sensitief Coachen toch het recht BTW in rekening te brengen. Versie mei 2018 5 

ARTIKEL 11. BETALING 11.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Bureau Sensitief Coachen anders is aangegeven, dient betaling van de door Bureau Sensitief Coachen geleverde diensten en/of producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Trainingen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering. 11.2 De betaling van een training met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan. 11.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, als bedoeld in lid 1, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 

11.4 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. 

11.5 Indien de betalingen voor de individuele begeleiding van leerlingen binnen het onderwijs uitblijven, kan Sensitief Coachen ook de keuze maken om de individuele begeleiding van leerlingen tijdelijk op te schorten totdat de Opdrachtgever aan de betaling heeft voldaan. 

ARTIKEL 12. AUTEURSRECHT 12.1 Het auteursrecht op de door Bureau Sensitief Coachen uitgegeven brochures en het project- en trainingsmateriaal berust bij Bureau Sensitief Coachen, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Sensitief Coachen zullen door de Opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. 

ARTIKEL 13. LICENTIEOVEREENKOMST 

13.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde diensten, behoren uitsluitend bij Bureau Sensitief Coachen. 

13.2 Licentienemer verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die in de Licentieovereenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Voor het overige zal licentienemer de verkregen materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken. 

13.3 Het is licentienemer niet toegestaan om materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de sensitief-coaching poppen, na te maken of wijzigingen daarop te maken. 

13.4 De licentieovereenkomst met deelnemer is altijd persoonlijk en niet overdraagbaar. 

13.5 Licentiegever heeft het recht de hoogte van de licentiefee na afloop van de overeengekomen looptijd, aan te passen. 

13.6 Alle bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Versie mei 2018 6 

Artikel 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

14.1 Het is niet toegestaan om trainingsmaterialen te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen anders dan via de overeengekomen dienstverlening via Bureau Sensitief Coachen. 

14.2 Indien de Opdrachtgever of deelnemer in strijd handelt met hetgeen bepaalt in de artikelen 12, 13 of 14 zijn zowel de Opdrachtgever als de deelnemer individueel, geheel naar keuze van Bureau Sensitief Coachen, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,00 en een aanvullende boete van € 250,00 per dag, voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. 

ARTIKEL 15 . AANSPRAKELIJKHEID 

15.1 Opdrachtnemer beperkt haar aansprakelijkheid tot schadevergoeding jegens Opdrachtgever tot die gevallen waarin de Opdrachtgever bewijst dat diens schade is veroorzaakt door grove schuld of ernstige nalatigheid van Opdrachtnemer. 

15.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten de Opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. 

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 

15.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsschade. 

15.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

15.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

15.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van de door Opdrachtnemer, aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken. Versie mei 2018 7 

ARTIKEL 16. OVERMACHT 

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

16.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen. 

16.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) en tijdige nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen. 

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

ARTIKEL 17. PRIVACYBELEID 

17.1 Opdrachtnemer heeft een Privacybeleid. Dit Privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die Opdrachtnemer verwerkt van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat zijn dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Hij is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om deze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke wensen en behoeften van Opdrachtgever. Opdrachtnemer gaat daarbij zorgvuldig om met de persoonsgegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

17.2 Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacybeleid vind je altijd op www.sensitief-coachen.nl 

17.3 Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Opdrachtnemer verzamelt en verwerkt van Opdrachtnemers. 

17.4 Op de website van Opdrachtnemer kunnen een aantal links naar websites van derden geplaatst worden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites. 

17.5 Bureau Sensitief Coachen, gevestigd aan de Markermeer 5 (2993 PJ) Barendrecht, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. 

ARTIKEL 18. PERSOONSGEGEVENS 

18.1 Persoonsgegevens die worden verwerkt: 

Bureau Sensitief Coachen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Bureau Sensitief Coachen kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • • Uw voor- en achternaam 
 • • Uw adresgegevens 
 • • leeftijd van het kind 
 • • Uw telefoonnummer 
 • • Uw e-mail adres 

Versie mei 2018 8 

 • • Uw IP-adres 
 • • De naam van de school van het kind 

18.2 Waarom heeft Bureau Sensitief Coachen die gegevens nodig? 

Bureau Sensitief Coachen verwerkt uw persoonsgegevens om de overeenkomst van opdracht met u te kunnen uitvoeren, telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Bureau Sensitief Coachen zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan hiervoor aangegeven. 

18.3 Hoe lang bewaart Bureau Sensitief Coachen uw gegevens? 

Bureau Sensitief Coachen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, doch uiterlijk 15 jaar na sluiting beëindiging van de coaching/begeleidingstraject. 

18.4 Delen met anderen 

Bureau Sensitief Coachen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bureau Sensitief Coachen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

18.5 Aparte schriftelijke toestemming 

Bureau Sensitief Coachen zal Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van Opdrachtgever voor portfolio, social media en nieuwsbrieven. Opdrachtgever kan te allen tijde deze schriftelijk gegeven toestemming intrekken. 

18.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Opdrachtgever heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering kunnen ingediend worden op info@sensitief-coachen.nl. Bureau Sensitief Coachen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

18.7 Beveiligen 

Bureau Sensitief Coachen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bureau Sensitief Coachen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bureau Sensitief Coachen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons. 

18.8 Geheimhouding 

Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Versie mei 2018 9 

ARTIKEL 19. KLACHTENREGELING 19.1 Mocht u als Opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hierop. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. 

We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij 

kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. 

Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard. 

ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILBESLECHTING 

20.1 Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. 

20.2 Geschillen zullen in eerste instantie worden opgelost door middel van mediation. Partijen zullen zich inspannen om mee te werken aan de mediation. Indien mediation niet slaagt, zullen partijen zich wenden tot de burgerlijke rechter. 

20.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

ARTIKEL 21. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN 

21.1 Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. 

Van toepassing is steeds die versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

21.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website van de Opdrachtnemer en zijn te allen tijde op te vragen bij de Opdrachtnemer. 

21.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 58820530 en zijn voor het laatst gewijzigd in mei 2018. Versie mei 2018 10 

 • 1.1 Inschrijving: een door de Klant ingestuurde en door Bureau Sensitief Coachen bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en Bureau Sensitief Coachen; 
 • 1.2 Aanmelddatum: de datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een opleiding; 
 • 1.3 Aanvangsdatum: de datum waarop de opleiding gestart is; 
 • 1.4 Klant: particulier of bedrijf die bij Bureau Sensitief Coachen een of meerdere opleidingen afneemt. 
 • 1.5 Opleiding: een door Bureau Sensitief Coachen verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke klassikaal of In company gevolgd kan worden. 
 • 2.1 Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens: 
 • a. wanneer de Opleiding start; 
 • b. de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen; 
 • c. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; 
 • d. de wijze van betaling. 
 • 2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en Bureau Sensitief Coachen nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Bureau Sensitief Coachen. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die Bureau Sensitief Coachen met de Klant sluit. 
 • 2.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens: 
 • 3.1 Door in te schrijven voor de opleiding gaat de Klant met Bureau Sensitief Coachen een overeenkomst aan voor de duur van de opleiding en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld. 
 • 3.2 Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. 
 • 3.3 De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant Bureau Sensitief Coachen heeft bereikt, Bureau Sensitief Coachen de ontvangst daarvan heeft bevestigd en de betaling is ontvangen door Bureau Sensitief Coachen. Bevestiging vindt direct na inschrijving per e-mail plaats. 

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Bureau Sensitief Coachen. 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

ARTIKEL 2. AANBOD 

– de identiteit en het adres van Bureau Sensitief Coachen, inclusief het bezoekadres; 

– het recht van de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7. 

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST Versie mei 2018 11 

3.4 Bij inschrijving verbindt de Klant zich aan Bureau Sensitief Coachen voor de duur van de gehele opleiding en verwacht Bureau Sensitief Coachen van de Klant dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan Bureau Sensitief Coachen voor een goede planning en inroostering van trainers zorgen. 

ARTIKEL 4. PRIJS 4.1 De kosten van de Opleiding, de betalingswijze en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie. 4.2 Voor bedrijven en instellingen kan vanuit Bureau Sensitief Coachen een specifiek opleidingsvoorstel gedaan worden voor een Incompany/maatwerk training. Deze aanbieding vervangt de prijsinformatie zoals vermeld in de opleidingsinformatie op de website. 4.3 Alle door Bureau Sensitief Coachen genoemde bedragen zijn exclusief btw. 

ARTIKEL 5. BETALING 5.1 De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. BUR Bureau Sensitief Coachen stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Bureau Sensitief Coachen bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken. 5.2 Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag. 5.3 Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met de Bureau Sensitief Coachen voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever. 

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT 6.1 Indien de Klant een particulier is, mag de Klant de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). 6.2 De Klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden. 6.3 Na ontvangst van verzoek tot ontbinding door Bureau Sensitief Coachen heeft de Klant nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen artikelen, waaronder opleidingsmateriaal voldoende gefrankeerd te retourneren. Bureau Sensitief Coachen betaalt eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of na het retour ontvangen van toegezonden opleidingsmateriaal. 6.4 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert Bureau Sensitief Coachen de retourzending niet en is de Klant verplicht de opleiding af te nemen dan wel een door Bureau Sensitief Coachen te bepalen waardevermindering te vergoeden. Versie mei 2018 12 

 • a. Tot twee maanden voor aanvang is annulering kosteloos. 
 • b. Tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opleiding is 25% van het totale lesgeld verschuldigd. 
 • c. Van één maand tot 14 dagen voor de startdatum is 75% van het totale lesgeld verschuldigd. 
 • d. Binnen 14 dagen voor de start van de opleiding is 100% van het totale lesgeld verschuldigd. 

ARTIKEL 7. ANNULERING VOOR AANVANG VAN DE OPLEIDING 7.1 Na het verstrijken van het herroepingsrecht (zie art. 6) kan de Klant de inschrijving met de volgende consequenties annuleren: 

7.2 In geval van annulering voor de geplande startdatum heeft de Klant het recht om kosteloos een andere kandidaat aan de opleiding te laten deelnemen, mits deze voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. Na aanvang van de opleiding is dit niet meer mogelijk. 

ARTIKEL 8. UITVOERING VAN DE OPLEIDING 8.1 Bureau Sensitief Coachen heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Bureau Sensitief Coachen zich het recht voor een Aanvangsdatum voor een bepaalde locatie af te gelasten of nieuwe inschrijvingen niet meer te accepteren. Klanten ontvangen hiervan tijdig bericht waarna hun verplichtingen vervallen en wordt gezocht naar een oplossing. 8.2 Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet Bureau Sensitief Coachen er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal Bureau Sensitief Coachen Klant hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De bijeenkomst zal dan indien mogelijk opnieuw worden ingepland. Uitval van een docent of bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld en geeft geen recht op het inhalen van de bijeenkomst, ook niet wanneer door overmacht Bureau Sensitief Coachen hier enig voordeel van ondervindt. 

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 9.1 De intellectuele eigendomsrechten op door Bureau Sensitief Coachen geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Bureau Sensitief Coachen. 

ARTIKEL 10. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

10. De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van Bureau Sensitief Coachen. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van Klanten en het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. 10.2 Bureau Sensitief Coachen kan gegevens verstrekken aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van Klanten, zoals coaches of docenten. 10.3 Klanten beschikken over het recht van toegang tot en verbetering van hun persoonlijke gegevens. Bureau Sensitief Coachen houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 10.4 Bureau Sensitief Coachen en namens haar derden, gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doen wij om de inrichting van onze site te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Geaccepteerde cookies zullen onbeperkt op de computer van de Klant opgeslagen blijven Versie mei 2018 13