Selecteer een pagina

Privacybeleid

Privacyverklaring Sensitief Coachen

Sensitief Coachen respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Sensitief Coachen verwerkt, met welk doel, hoe Sensitief Coachen vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Sensitief Coachen, gevestigd te (4611 HC) Bergen op Zoom, Zuidzijde Haven 39a en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55820530. De rechtsgeldige vertegenwoordiger betreft mevrouw J. Riedijk.

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Sensitief Coachen via sensitiefcoachen@gmail.com. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens
Sensitief Coachen verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Als je ervan overtuigd bent dat Sensitief Coachen zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over minderjarigen, neem dan contact op met Sensitief Coachen. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

Persoonsgegevens, grondslag en doelen
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Sensitief Coachen een overeenkomst sluit. De gegevens die in ieder geval worden gevraagd zijn voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel bedrijfsgegevens. Daarnaast worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding. Gegevens worden verzameld via het contactformulier op de website, inschrijfformulieren voor opleidingen en trainingen, e-mailcontact, telefonische gesprekken of via persoonlijke gesprekken.

De persoonsgegevens die Sensitief Coachen verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • bedrijfsgegevens;
 • e-mailadres;
 • leeftijd;
 • betaalgegevens;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan Sensitief Coachen, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Sensitief Coachen verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam;
 • voor het toezenden van aanbiedingen van Sensitief Coachen ;
 • om de overeenkomst die je met Sensitief Coachen bent aangegaan uit te kunnen voeren;
 • voor het versturen van producten;
 • om je inschrijving voor opleidingen en trainingen te kunnen realiseren;
 • om jouw betaling af te kunnen handelen;
 • om nieuwsbrieven te kunnen versturen;
 • om je te informeren over wijzigingen van diensten en/of (digitale) producten van Sensitief Coachen;
 • indien Sensitief Coachen hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Sensitief Coachen nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte.

Sensitief Coachen verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Sensitief Coachen hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Sensitief Coachen te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Sensitief Coachen verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Facturen en financiële administratie (o.a. voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer) worden – ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst – ten minste 7 jaar bewaard. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Recensies worden verwijderd, zodra Sensitief Coachen een verzoek tot verwijdering heeft ontvangen.

Persoonsgegevens delen aan derden
Sensitief Coachen deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

Sensitief Coachen zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Sensitief Coachen een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Sensitief Coachen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Sensitief Coachen zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Met deze derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

 • e-mailmarketingsoftware;
 • boekhouder/boekhoudprogramma;
 • webhosting/software;
 • websitebouwer;
 • betaaldiensten en -systemen;
 • meetingsoftware;
 • communitysoftware;

Geautomatiseerde besluitvorming
De persoonsgegevens waar Sensitief Coachen mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Sensitief Coachen neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

Jouw privacyrechten
Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);
 • het recht op toegang (artikel 15 AVG);
 • het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 • het recht om te wissen (artikel 17 AVG);
 • het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG);
 • het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG);
 • het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);
 • rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar sensitiefcoachen@gmail.com. Sensitief Coachen zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Sensitief Coachen niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat zij je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Sensitief Coachen is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Sensitief Coachen wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Social media buttons
Op de website van Sensitief Coachen zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door de partijen zelf. Sensitief Coachen raadt aan de privacyverklaringen van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Sensitief Coachen heeft daar geen invloed op.

Beveiliging
Sensitief Coachen neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website is o.a. beveiligd met een firewall, anti-spam en een anti-virus. Al het dataverkeer verloopt via een beveiligde SSL verbinding (herkenbaar aan het groene slotje in jouw browserbalk). Tevens is een datalekprocedures geïmplementeerd. Alle systemen/programma’s waar Sensitief Coachen mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met gezichtsherkenning. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Sensitief Coachen.

 Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Sensitief Coachen verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Sensitief Coachen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2024. Sensitief Coachen heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Sensitief Coachen vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Sensitief Coachen jouw persoonsgegevens verwerkt, word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.